bannerová_reklama
Sponzorem těchto stránek je firma teranna
Přihlášení:
ID:
heslo:
Nejste ještě registrováni?

Hlavní stránka
Teranna
O nás
   O serveru
   Cíle a poslání
   Bannerová reklama
   VSP
   Kontakt
   Ceník

Katalog firem

Poptávky
Nabídky
Burza strojů
Burza firem a    nemovitostí
Aukce

Firemní stránky


Nově registrované firmy :Občasníky :
Občasník č.1 verze CZ
Občasník č.1 verze SK

Pro přihlášení k odběru občasníku zadejte Váš
e-mail :

Přidat k oblíbeným
Nastavit jako domovskou stránkuVšeobecné smluvní podmínky

1. Definice pojmů
1.1. Poskytovatelem služby je Ing. Ivo Červinka, se sídlem v Cerhovicích, Ke Koupališti 245, 267 61 Cerhovice, IČO 60147539, zapsaný u obecního živnostenského úřadu v Hořovicích, č.j. 03108/96/HO/949.
1.2. Uživatelem jsou fyzické a právnické osoby, využívající služeb nabídkového otevřeného serveru Teranna.

2. Všeobecné ustanovení
2.1. Server Teranna je založen na obchodní a komunikační platformě, kde kupující a dodavatelé na základě svých individuálních požadavků mohou využívat tento server při svých obchodních činnostech jako nástroj internetové otevřené služby poptávek a nabídek použitých strojů, svých výrobků a služeb.
2.2. Poskytovatel neodpovídá za obsah zveřejňovaných nabídek a poptávek
2.3. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv obchodní transakce, provedené na základě zveřejnění nabídek a poptávek na tomto serveru.
2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo neohlášených změn ve výrobkových skupinách a vzhledu stránek
2.5. Poskytovatel má právo tyto Všeobecné smluvní podmínky změnit. Rozhodujícím zněním při řešení sporů je platná verze v den odeslání objednávky. V případě změny je poskytovatel u aktuálně otevřených poptávek a nabídek informovat o provedené změně uživatele. Nebude-li uživatel s provedenými úpravami souhlasit, může smluvní vztah písemnou formou vypovědět a ukončit.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout na základě objednávky uživatele objednanou službu v požadované kvalitě a rozsahu.
3.2. Poskytovatel není odpovědný za vznik poruch, závad a nedostupnost internetových služeb v případech, kdy tyto nefunkčnosti byly zaviněny třetí osobou a které poskytovatel nemohl ovlivnit.
3.3. Uživatel se zavazuje, že bude služeb tohoto serveru využívat v rámci svých potřeb a nebude je využívat k činnostem, které jsou v rozporu s právními předpisy, zejména k páchání trestné činnosti.
3.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za škodu, která vznikne poskytovateli v důsledku umožnění přístupu třetích osob k poskytnuté službě.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu za poskytovanou službu na základě fakturace poskytovatele, ve výši podle aktuálně platných cen, uvedených v ceníku služeb ke dni fakturace.
4.2. Doba splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení a odeslání faktury.
4.3. Pokud uživatel včas neuhradí cenu za službu, je poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem s okamžitým účinkem.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů mezi poskytovatelem a uživatelem je věcně příslušný soud poskytovatele. Veškeré právní vztahy v rámci uzavřených smluv se řídí českým právem.
5.2. V případě, že bude smlouva mezi smluvními stranami uzavřena ve více jazykových verzích, je česká verze smlouvy rozhodnou verzí pro řešení případných rozporů mezi jednotlivými verzemi.
5.3. Veškeré ostatní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem, pokud není smluvně ujednáno jinak, se řídí ustanoveními českého obchodního zákoníku v platném znění.
5.4. V souladu se zákonem č. 101/2000 sb. uděluje po dobu trvání této smlouvy uživatel poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené na registračních a zadávacích formulářích pro účely informačních a účetních systémů poskytovatele.
5.5. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2002.